Slottsholmens historia

Området kring Slottsholmen är en historisk plats som spelat en viktig roll i Västervik under flera hundra år. Idag är det enda synliga spåret efter dess långa historia ruinen efter Stegeholms slott, som varje år sedan mitten av 1960-talet huserar Visfestivalen under några sommardagar.

Västervik växte fram som stad på 1200-talet i en skärningspunkt av handelsvägar till lands och sjöss. Ursprungligen låg staden längst in i Gamlebyviken, men flyttades år 1433 till sitt nuvarande läge vid Gamlebyvikens mynning för att komma närmare havet och få skydd av Stegeholms slott. Västervik utsattes under flera år för svåra prövningar, främst av anfall från danska krigsflottor från 1400-talets mitt och framåt och tidvis stod också borgen under danskt styre. Den reparerades och återbyggdes ett flertal gånger under 1600-talet för att slutligen falla för de danska styrkorna år 1677. Stora delar av borgens stenar och tegel plockades bort och användes som barlast till fartyg och vid byggnation inne i staden. Borgen rasade samman allt mer och under tidigt 1700-tal låg Stegeholms slott som en ruin.

Vid mitten av 1800-talet bildades en grupp med syfte att anlägga parker, planteringar och lekplatser i staden, Sällskapet för Westerviks förskönande. Ett av de förslag som Sällskapet hade var att omvandla Slottsholmen från ”en holme med gamla hus och bodar och skräpiga upplag till en behagligaste tillflyktsort /…/ och den täckaste prydnad för vår stad. Slottsholmen skulle bli en ”för Västerviks stad allmän promenad och förlustelseplats”. Slottsholmen blev därmed helt förändrad, ruinen restaurerad och slottsparken en vacker park.

1901 fortsatte utvecklingen av holmen då Westerwiks Kallbadhusaktiebolag bildades och uppförde ett kallbadhus på platsen. Samtidigt väcktes planerna för en restaurang i angränsning och 1913 invigdes Restaurang Slottsholmen, en pampig brun byggnad med ett högt kupolförsett utsiktstorn. Mot sjösidan fanns en uteservering med musikpaviljong och utedansbana. Restaurangverksamheten utarrenderades till stadshotellets ägare och blev mycket populärt. Den 14 juli 1950 totalförstördes byggnaden efter överslag i köket.

Stadsfullmäktige tog snabbt beslut om att en ny restaurangbyggnad skulle uppföras på platsen och en arkitekttävling utlystes. Utav drygt ett 50- tal alternativ valdes ett förslag av arkitekt Gösta Åbergh, ett förslag i betong, stål och glas i en arkitektur tydligt präglad av tidens modernistiska ideal, och i skarp konstrast till den gamla sommarrestaurangen.

I samband med byggnationen revs det då allt mindre besökta kallbadhuset.

Under hela byggprocessen möttes byggnaden och dess moderna arkitektur av kritik och skepsis från stadsborna.

Den 17 juli 1952 kunde så den nya restaurangen invigas. Sommarrestaurangen kom att fylla sin funktion som nöjespalats under många år, men har under det senaste årtiondet stått tom utan verksamhet och förfallit.

Nu blåser förändringarnas vindar åter över Slottsholmen.